Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

  • waarop de klant of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen,

of,

  • indien verschillende goederen die door de klant in het kader van Ă©Ă©n bestelling zijn besteld, afzonderlijk worden geleverd – op de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper SEVERIN ElektrogerÀte GmbH door middel van een duidelijke verklaring (bijv. in een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen. De herroeping kan informeel worden ingediend onder vermelding van het bestel- of factuurnummer en het factuuradres.

De herroeping moet worden gericht aan:

SEVERIN ElektrogerÀte GmbH
Röhre 27
59846 Sundern
Deutschland

Indien de opzegging per e-mail wordt verstuurd, gelieve deze te richten aan: service@severin.de

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de klant de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Als de koper de overeenkomst herroept, betaalt SEVERIN ElektrogerĂ€te GmbH alle van de koper ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop SEVERIN ElektrogerĂ€te GmbH de mededeling van de koper over de herroeping van de overeenkomst heeft ontvangen, aan de koper terug. Een uitzondering hierop is de verzendtoeslag voor leveringen van grote apparaten boven €29,99, deze wordt niet terugbetaald. SEVERIN ElektrogerĂ€te GmbH gebruikt voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de koper voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met de koper is overeengekomen; in geen geval worden de koper kosten in verband met deze terugbetaling in rekening gebracht.

SEVERIN ElektrogerÀte GmbH kan terugbetaling weigeren tot zij de goederen heeft teruggekregen of tot de koper het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De koper moet de goederen onverwijld en in elk geval binnen veertien dagen na de dag waarop hij SEVERIN ElektrogerÀte GmbH van de herroeping in kennis heeft gesteld, aan SEVERIN ElektrogerÀte GmbH terugzenden of overhandigen. De retourzending moet naar het volgende adres worden gestuurd:

SEVERIN ElektrogerÀte GmbH
Röhre 27
59846 Sundern
Deutschland

De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de klant de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Voor de kosten van de retourzending geldt het volgende: Als de koper een door SEVERIN ElektrogerÀte GmbH verstrekt retouretiket gebruikt, is de terugzending voor de koper kosteloos. De koper ontvangt van SEVERIN ElektrogerÀte GmbH per e-mail een retourlabel. Nieuwe of extra retouretiketten kunt u te allen tijde aanvragen bij de klantenservice van SEVERIN ElektrogerÀte GmbH via service@severin.de. Als de koper het retourlabel van SEVERIN ElektrogerÀte GmbH niet gebruikt, draagt de koper de directe kosten van de retourzending.

Redenen voor uitsluiting of afloop

Annulering is uitgesloten indien goederen worden geleverd die niet geprefabriceerd zijn, voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de klant bepalend is, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de klant. Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd.