Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%

Algemene voorwaarden voor de webshop

1 Toepassingsgebied

1.1. Op de handelsrelatie tussen ons en de betreffende consument (hierna “consument”) zijn uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) in de ten tijde van de bestelling geldende versie van toepassing.

1.2 Alle algemene inkoopvoorwaarden van de consument komen hiermee te vervallen. Met onze Algemene Voorwaarden strijdige, hiervan afwijkende, aanvullende of eenzijdige algemene inkoopvoorwaarden  van de consument, ook wanneer deze in een besteldocument worden opgenomen, zijn voor ons niet bindend, ook niet wanneer wij deze niet uitdrukkelijk weerspreken of onvoorwaardelijk leveringen verrichten of in ontvangst nemen, tenzij wij in een afzonderlijk geval uitdrukkelijk hebben ingestemd met dergelijke voorwaarden.

2 Afsluiting van de overeenkomst

2.1 De weergave van de producten op onze website www.severin.com vormt geen juridisch bindend aanbod maar een vrijblijvende uitnodiging om een bod uit te brengen.

2.2 Door op de knop “Kopen” te klikken doet de consument een bindend aanbod tot aankoop van de artikelen die zich in het productmandje bevinden. De knop, waarmee een aanbod tot afsluiting van een koopovereenkomst kenbaar wordt gemaakt, kan echter pas worden aangeklikt nadat de consument via een klik op de knop “Algemene Voorwaarden aanvaarden” deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en daarmee in zijn aanbod opneemt, en wanneer de consument via een klik op de knop “Instructies voor herroeping gelezen” bevestigt kennis te hebben genomen van de instructies voor herroeping.

2.3 Na zijn aanbod ontvangt de consument van ons een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarmee we de inhoud en de ontvangst van de bestelling van de consument bevestigen. Deze automatische ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding van het door de consument gedane aanbod.

2.4 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij het aanbod aanvaarden, hetgeen in een aparte e-mail (opdrachtbevestiging) kenbaar wordt gemaakt.

2.5 Mondeling of telefonisch overeengekomen nevenrestricties zijn alleen geldig wanneer ze door beide partijen schriftelijk worden bevestigd.

3 Beschikbaarheid van artikelen

3.1 Indien het door de consument geselecteerde artikel ten tijde van de bestelling niet beschikbaar is, brengen wij de consument hiervan onmiddellijk op de hoogte. Van een overeenkomst is in dit geval geen sprake. In dit geval zullen we door de consument reeds verrichte betalingen onverwijld restitueren.

3.2 Indien het door de consument geselecteerde artikel slechts tijdelijk niet beschikbaar is, brengen wij de consument hiervan eveneens onmiddellijk op de hoogte in de opdrachtbevestiging, waarbij we aangeven wanneer het artikel naar verwachting weer beschikbaar zal zijn.

4 Prijzen, betalingscondities & levering

4.1 De op de website www.severin.com vermelde prijzen luiden in EUR en zijn inclusief btw.

4.2 De verzendkosten komen voor rekening van de consument en worden telkens afzonderlijk in EUR vermeld. Vanaf een bestelbedrag van 50,00 EUR worden geen verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten voor grote apparaten bedragen 29,99 EUR en worden voor de betreffende artikelen bij elke bestelling apart vermeld.

4.3 De betaling wordt verwerkt door onze partner Adyen en kan in principe per PayPal, creditcard of overschrijving plaatsvinden.Wij behouden ons het recht voor slechts bepaalde betaalwijzen aan te bieden aan de consument, bijvoorbeeld ter afdekking van het wanbetalingsrisico enkel betaalwijzen die afgestemd zijn op de kredietkwaliteit van de betreffende consument.

4.4 Voor zover betaling plaatsvindt per PayPal, betaalt de consument rechtstreeks via zijn PayPal-rekening. Na het versturen van de bestelling wordt de consument doorgelinkt naar de PayPal-website om de betalingstransactie te verrichten. Zodra het aankoopbedrag is bijgeschreven op onze PayPal-rekening, wordt het artikel verzonden, met inachtneming van de vermelde levertijd.  Het factuurbedrag wordt onmiddellijk na goedkeuring van de betalingstransactie afgeschreven van de PayPal-rekening van de consument.

4.5 De artikelen worden uitsluitend verzonden naar adressen binnen Duitsland met DHL of DPD. Na het versturen van de ontvangstbevestiging bedraagt de levertijd binnen Duitsland 2 à 3 werkdagen. Grote apparaten (zwaarder dan 31,5 kg) worden na afzonderlijke afspraken over levertijd in Duitsland binnen 5 à 10 werkdagen door een vervoerbedrijf geleverd.  (Maandag t/m vrijdag, uitgezonderd wettelijke feestdagen in Duitsland en Oostenrijk.)

4.6 Indien SEVERIN niet in staat is de bestelde artikelen te leveren zonder hieraan zelf schuld te hebben (bijv. door overmacht of omdat een leverancier/toeleverancier van SEVERIN zijn contractuele verplichtingen niet nakomt), is SEVERIN jegens de consument gerechtigd zich uit de overeenkomst terug te trekken. In dit geval wordt de consument onmiddellijk geïnformeerd over het feit dat de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, en door de consument eventueel reeds verrichte betalingen worden onverwijld gerestitueerd.

4.7 Het verzendrisico rust bij SEVERIN.

5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Wij behouden ons in alle gevallen de eigendom van alle geleverde artikelen voor tot aan de volledige betaling.

6 Garantie

6.1 Wij zijn aansprakelijk voor gebreken overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, met name §§ 434 en volgende van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).

7 Aansprakelijkheid

7.1 Vorderingen tot schadevergoeding van de consument jegens ons, ongeacht op welke rechtsgrond, evenals vorderingen tot vergoeding van vergeefs gemaakte kosten zijn uitgesloten, tenzij de schade berust op niet-nakoming van verplichtingen, met opzet of uit grove nalatigheid, of op een ten minste uit nalatigheid voortkomende niet-nakoming van een contractuele verplichting, waarvan de vervulling bepalend is voor de overeenkomst en waarop de consument moet kunnen vertrouwen (wezenlijke contractuele verplichting); in het laatstgenoemde geval is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij afsluiting van de overeenkomst voorzienbare en kenmerkende schade.

7.2 De voornoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers en instanties.

7.3 In geval van aansprakelijkheid krachtens de productaansprakelijkheidswet of voor zover wij bij wijze van uitzondering een garantie hebben verstrekt, geldt de voornoemde aansprakelijkheidsbeperking niet voor schade aan leven, lichaam of gezondheid of schendingen van de vrijheid.

8 Slotbepalingen

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, onder uitsluiting van het VN-kooprecht.

8.2 Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures die worden aangespannen door een bemiddelingsorgaan voor consumenten.

8.3 Wijzigingen in of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dat geldt ook voor de intrekking of afwijking van deze eis tot schriftelijke vastlegging.

8.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de leveringstransactie geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, dan laat dit de effectiviteit van de overige bepalingen of overige onderdelen van deze clausule onverlet. Een effectieve regeling die het doel van deze clausule zo dicht mogelijk benadert, treedt in de plaats van de nietige clausule.

8.5 De taal van de overeenkomst is Nederlands.