Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%

Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego

  • 1 Zakres obowiązywania

1.1. W kontaktach handlowych między nami a danym Zamawiającym (zwanym dalej „Zamawiający”) obowiązują następujące ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) w wersji obowiązującej w momencie zamówienia.

1.2. Jakiekolwiek warunki handlowe lub zakupu Zamawiającego zostają niniejszym odrzucone. Warunki handlowe lub zakupu Zamawiającego, które są sprzeczne z naszymi warunkami, odbiegają od nich, uzupełniają je lub są jednostronne,  nawet jeśli są zawarte w tekście zamówienia, nie mają zastosowania, nawet jeśli nie odrzucimy ich w wyraźny sposób lub jeśli wykonamy lub odbierzemy usługi bez zastrzeżeń, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na takie warunki w indywidualnym wypadku.

  • 2 Zawarcie umowy

2.1. Prezentacja produktów na naszej stronie internetowej www.severin.de nie stanowi prawnie wiążącej oferty, ale niewiążące zaproszenie do złożenia oferty.

2.2. Klikając przycisk „Kup”, Zamawiający składa wiążącą ofertę zakupu towarów znajdujących się w koszyku. Przycisk można jednakże kliknąć, a tym samym przesłać ofertę zawarcia umowy kupna, tylko wtedy, gdy Zamawiający zaakceptuje niniejsze OWH, klikając przycisk „Zaakceptuj OWH” i tym samym zawrze je w swojej ofercie, oraz gdy Zamawiający, klikając przycisk „Przeczytano pouczenie o odstąpieniu”, potwierdzi, że ​​zapoznał się z pouczeniem o odstąpieniu.

2.3. W odpowiedzi na ofertę wysyłamy Zamawiającemu automatyczne potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną, za pomocą którego potwierdzamy treść i otrzymanie zamówienia Zamawiającego. To automatyczne potwierdzenie odbioru nie oznacza akceptacji oferty Zamawiającego.

2.4. Umowa zostaje zawarta dopiero po złożeniu przez nas oświadczenia o przyjęciu, które jest wysyłane w osobnym e-mailu (potwierdzenie zamówienia).

2.5. Dodatkowe umowy ustne lub telefoniczne są ważne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez obie strony.

  • 3 Dostępność towaru

3.1. Jeżeli wybrany przez Zamawiającego produkt nie będzie dostępny w momencie składania zamówienia, poinformujemy o tym Zamawiającego niezwłocznie. W takim przypadku umowa nie zostaje zawarta. W takim przypadku zwrócimy niezwłocznie płatności dokonane już przez Zamawiającego.

3.2. Jeżeli wybrany przez Zamawiającego produkt jest niedostępny tylko tymczasowo, niezwłocznie poinformujemy o tym Zamawiającego w potwierdzeniu zamówienia, podając przewidywany termin dostępności.

  • 4 Ceny, warunki płatności i dostawy

4.1. Ceny na stronie www.severin.de są podane w euro i zawierają obowiązujący podatek VAT.

4.2. Koszty wysyłki pokrywa Zamawiający i są one podane oddzielnie w euro. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 50,00 EURO koszty wysyłki nie obowiązują. Koszty wysyłki dużych urządzeń wynoszą 29,99 euro i są podane w przypadku stosownych produktów w ramach zamówienia.

4.3. Płatności dokonuje się za pośrednictwem partnera Adyen; można jej zazwyczaj dokonać za pomocą systemu PayPal, karty kredytowej lub polecenia zapłaty. Zastrzegamy sobie prawo do oferowania Zamawiającemu wyłącznie określonych rodzajów płatności, na przykład tylko tych, które odpowiadają stosownej zdolności kredytowej, w celu zabezpieczenia naszego ryzyka kredytowego.

4.4. Jeśli płatność jest dokonywana za pośrednictwem systemu PayPal, Zamawiający płaci bezpośrednio za pośrednictwem swojego konta PayPal. Po złożeniu zamówienia Zamawiający zostanie przekierowany do serwisu PayPal w celu zatwierdzenia płatności. Gdy tylko nasze konto PayPal zostanie poinformowane o autoryzacji przez klienta, następuje wysyłka – w zależności od czasu dostawy określonego dla danego przedmiotu. Konto PayPal klienta zostanie obciążone rzeczywistą kwotą faktury natychmiast po dokonaniu autoryzacji.

4.5 Towary są wysyłane wyłącznie na adres dostawy na terytorium Niemiec za pośrednictwem firmy DHL lub DPD. Po przesłaniu potwierdzenia wpływu zamówienia czas dostawy na terenie Niemiec wynosi ok. 2–3 dni robocze. Dostawa dużych urządzeń (o wadze powyżej 31,5 kg) realizowana jest po indywidualnym uzgodnieniu terminu przez firmę spedycyjną na terenie Niemiec w ciągu 5–10 dni roboczych. (Od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Niemczech i Austrii).

4.6 Jeśli firma SEVERIN nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru nie z własnej winy (np. z powodu siły wyższej lub ponieważ dostawca/podwykonawca firmy SEVERIN nie wypełnia swoich zobowiązań umownych), firma SEVERIN jest uprawniona względem Zamawiającego do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany, że zamówiony produkt jest niedostępny, a wszelkie płatności dokonane już przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie zwrócone.

4.7 Ryzyko związane z wysyłką ponosi firma SEVERIN.

  • 5 Zastrzeżenie własności

5.1. We wszystkich przypadkach zastrzegamy sobie prawo własności do wszystkich dostarczonych towarów do momentu całkowitej zapłaty.

  • 6 Gwarancja

6.1. Ponosimy odpowiedzialność za wady fizyczne towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności §§ 434 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego.

  • 7 Odpowiedzialność

7.1. Roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego przeciwko nam, niezależnie od podstawy prawnej, jak również roszczenia o zwrot daremnych kosztów, są wykluczone, chyba że przyczyną szkody jest umyślne lub rażące zaniedbanie zobowiązania lub co najmniej wynikające z zaniedbania naruszenie zobowiązania umownego, którego wypełnienie charakteryzuje umowę i na którym Zamawiający może polegać (istotne zobowiązanie umowne); w tym drugim przypadku wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody, która była do przewidzenia i typowa dla umowy w chwili jej zawarcia.

7.2. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma również zastosowanie do osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli i organów, a także osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania.

7.3. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wynikających z uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub wolności, w przypadku odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt lub o ile w drodze wyjątku przyjęliśmy gwarancję.

  • 8 Postanowienia końcowe

8.1. Niniejsze OWH podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

8.2. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

8.3. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWH muszą mieć formę pisemną. Dotyczy to również anulowania tego wymogu formy pisemnej lub odstępstwa od niego.

8.4. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych OWH lub transakcji dostawy są lub staną się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub pozostałych części takich klauzul. Nieskuteczna klauzula zostanie zastąpiona przepisem, który będzie w jak najbardziej zbliżony sposób odpowiadać celowi tej klauzuli i będzie skuteczny.

8.5. Językiem umowy jest język niemiecki.