Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%

Przepisy dot. ochrony danych osobowych

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. PREAMBUŁA

Za oferty internetowe firmy SEVERIN jest odpowiedzialna firma SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern (określana dalej również „my/nas”).

W oświadczeniu o ochronie danych osobowych witryn internetowych chcielibyśmy poinformować Państwa wyczerpująco i szczegółowo, w jaki sposób chronimy Państwa prywatność i jak przetwarzane są dane osobowe w ramach naszych witryn internetowych i/lub ofert online. Dane osobowe będą usuwane tak szybko, jak to możliwe i – z zastrzeżeniem poniższych przepisów – nie będą nigdy wykorzystywane ani przekazywane do celów reklamowych bez Państwa zgody.

Jeżeli poniższe informacje są niewystarczające lub niezrozumiałe, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie II.

 1. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY/ INSPEKTOR DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH/ ORGAN NADZORCZY

Podmiot odpowiedzialny

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
59846 Sundern

Niemcy

Tel.: 02933-9820
Fax: 02933-9821500
E-mail: information@severin.de

www.severin.com

Inspektor ds. ochrony danych osobowych

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

– Inspektor ds. ochrony danych osobowych –

Röhre 27
59846 Sundern

Niemcy

Tel.: 02933-9820
Fax: 02933-9821500
E-mail: datenschutz@severin.de

Odpowiedzialny organ nadzorczy

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW (Krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji NRW)

Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf


Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 – 384240
Fax: 0211 – 38 42 410
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

www.ldi.nrw.de

III. ZASADY OGÓLNE / INFORMACJE

 1. Terminy/definicje

Terminy i definicje opierają się na rozporządzeniu (UE) 679/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”). Obowiązują zwłaszcza definicje pojęć zawarte w art. 4 i art. 9 RODO. Dla Państwa informacji podsumowaliśmy jeszcze raz istotne terminy w punkcie X poniżej.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia i wykonywania naszych usług oraz do prezentowania naszych ofert w witrynach internetowych lub online (w tym w aplikacjach mobilnych).

 1. Podstawy prawne

O ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podczas przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dotyczy to również przetwarzania, które jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku gdy przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem wymienionym powyżej, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Przetwarzanie w celu wyegzekwowania roszczeń/wypełnienia zobowiązań prawnych

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń w ramach prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; obejmuje to również przekazywanie danych urzędom i/lub sądom. Dane mogą być również przetwarzane i/lub przekazywane w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub prawnych (np. informacje od urzędów itp.); podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 lit c RODO.

 1. Uzyskanie zgody/prawo do wycofania zgody

Zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO są zawsze dobrowolne i zwykle można je uzyskać na piśmie lub drogą elektroniczną. Zgodę elektroniczną uzyskuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w celu udokumentowania wyrażenia zgody. Treść deklaracji zgody jest protokołowana elektronicznie.

Prawo do wycofania zgody: proszę pamiętać, że po wyrażeniu zgody można ją wycofać w całości lub w części w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia, pozostaje nienaruszona. Ewentualne wycofanie zgody prosimy kierować na dane kontaktowe wymienione w punkcie II (podmiot odpowiedzialny lub inspektor ds. ochrony danych osobowych).

 1. Ewentualni odbiorcy danych osobowych

W celu dostarczania naszych ofert w witrynach internetowych i/lub ofert online korzystamy częściowo z usługodawców, którzy działają w naszym imieniu i zgodnie z instrukcjami w ramach świadczenia usług (podmioty przetwarzające). Usługodawcy ci mogą otrzymywać dane osobowe lub wchodzić w kontakt z danymi osobowymi w ramach świadczenia usług i stanowią osoby trzecie lub odbiorców w rozumieniu RODO. W takim przypadku zapewniamy, że nasi usługodawcy dają wystarczające gwarancje, że stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz że przetwarzanie odbywa się w sposób zgodny z wymogami RODO i gwarantuje ochronę praw osoby, której dane dotyczą (patrz. art. 28 RODO). O ile dane osobowe są przekazywane osobom trzecim i/lub odbiorcom poza przetwarzaniem danych, zapewniamy, że odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami RODO i tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna (np. art. 6 ust. 4 RODO, poza tym patrz punkt III.3).

 1. Przetwarzanie danych w tzw. krajach trzecich

Państwa dane osobowe są przetwarzane zasadniczo na terenie UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Tylko w wyjątkowych przypadkach (np. w związku z zaangażowaniem usługodawców w świadczenie usług analizy stron internetowych) informacje mogą być przekazywane do tzw. „krajów trzecich”. „Kraje trzecie” to kraje spoza Unii Europejskiej i/lub Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w których nie można po prostu założyć odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie ze standardami UE. Jeśli przekazywane informacje obejmują również dane osobowe, zapewniamy przed takim przekazaniem, że zagwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych w danym państwie trzecim lub u danego odbiorcy w państwie trzecim, lub że wyrazili Państwo na to zgodę, lub że występuje innego rodzaju okoliczność zezwalająca (np. art. 49 RODO). Odpowiedni poziom ochrony danych może wynikać z tzw. „decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony” Komisji Europejskiej lub zostać zapewniony poprzez zastosowanie tzw. „standardowych klauzul umownych UE”. W przypadku odbiorców w USA odpowiedni poziom ochrony danych może także zapewnić przestrzeganie zasad tzw. „Tarczy Prywatności UE-USA”. Jeśli przekazanie miałoby nastąpić do tzw. krajów trzecich, z chęcią udostępnimy Państwu na żądanie dalsze informacje na temat przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony danych; prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych, dane kontaktowe znajdą Państwo na początku niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. Informacje na temat uczestników Tarczy Prywatności UE-USA można również znaleźć tutaj  www.privacyshield.gov/list.

 1. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do odpowiednich celów przetwarzania. Zamiast usunięcia może ewentualnie nastąpić przechowywanie z ograniczeniem przetwarzania, jeżeli przewiduje to ustawodawca europejski lub krajowy w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach unijnych, którym podlega nasza firma, w szczególności np. w celu wypełnienia ustawowych obowiązków przechowywania (np. ordynacja podatkowa (AO) lub kodeks handlowy (HGB), obecnie od 6 do 10 lat) i/lub jeśli istnieją uzasadnione interesy w przechowywaniu (np. w trakcie biegu okresów przedawnienia w celu ewentualnej obrony prawnej) (§§ 195 i nast. kodeksu handlowego, obecnie od 3 do 30 lat). Dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie okresu przechowywania określonego w ww. normach, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub do innych celów.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO przyznaje osobie, której dane osobowe są przetwarzane, określone prawa (tzw. prawa osoby, której dane dotyczą, zwł. art. 12 do art. 22 RODO). Poszczególne prawa osoby, której dane dotyczą, wyjaśniono bardziej szczegółowo w punkcie XI. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z jednego lub więcej z tych praw, możecie skontaktować się z nami w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu podanych w punkcie II.

1. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU UDOSTĘPNIENIA WITRYNY INTERNETOWEJ/ ZBIERANIE PLIKÓW DZIENNIKA

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputera wywołującego. Zbierane są następujące dane (zwane dalej „danymi dziennika”):

– Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji

– System operacyjny użytkownika

– Dostawca usług internetowych użytkownika

– Adres IP użytkownika

– Data i godzina dostępu

– Witryny internetowe, z których system użytkownika przeszedł do naszej witryny internetowej

– Witryny internetowe wywoływane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej witryny internetowej

Z wyjątkiem adresu IP, wyżej wymienione dane dziennika nie pozwalają na dokonanie żadnego osobistego odniesienia do użytkownika; możliwość osobistego odniesienia może nastąpić tylko poprzez przyporządkowanie lub powiązanie danych dziennika z adresem IP.

 1. Cel i podstawa prawna

Dane dziennika, w szczególności adres IP, są zbierane i przetwarzane w celu udostępnienia użytkownikowi treści zawartych w naszej witrynie internetowej, tj. w celu komunikacji pomiędzy użytkownikiem a naszą ofertą w witrynie internetowej lub ofertą online. Na czas trwania danego procesu komunikacji wymagane jest tymczasowe przechowywanie adresu IP. Jest to konieczne w celu obsługi ruchu komunikacyjnego między użytkownikiem a naszą ofertą w witrynie internetowej i/lub ofertą online lub wymagane do skorzystania z naszej oferty w witrynie internetowej i/lub oferty online. Podstawą prawną tego przetwarzania danych – tj. na czas trwania Państwa wizyty w witrynie – jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO względnie § 96 TKG (ustawa telekomunikacyjna) lub § 15 ust. 1 TMG (ustawa o mediach elektronicznych ).

Przetwarzanie i przechowywanie adresu IP w plikach dziennika, wykraczające poza proces komunikacji, odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności naszych ofert w witrynie internetowej i ofert online, optymalizacji tych ofert oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Podstawą prawną wykraczającego poza proces komunikacji przechowywania adresu IP w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona uzasadnionych interesów) lub § 109 TKG.

 1. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępniania witryny internetowej następuje to po zakończeniu danej sesji – wizyty na stronie. Jakiekolwiek dodatkowe przechowywanie danych dziennika, w tym adresu IP, w celu zabezpieczenia systemu trwa maksymalnie siedem dni od zakończenia dostępu do strony przez użytkownika. Jakiekolwiek dalsze przetwarzanie i/lub przechowywanie danych dziennika jest możliwe i dozwolone pod warunkiem, że adresy IP użytkowników zostaną usunięte lub zniekształcone po upływie wspomnianego okresu przechowywania wynoszącego siedem dni, tak aby dane dziennika nie mogły już zostać przypisane do adresu IP, tj. aby dane były anonimowe.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych dziennika w celu udostępniania strony internetowej, w tym przechowywanie ich w plikach dziennika w wyżej wymienionych granicach, jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Nie ma zatem możliwości wniesienia sprzeciwu ze strony użytkownika. Odwrotna sytuacja dotyczy przetwarzania danych dziennika do celów analitycznych. Opiera się to – w zależności od używanych narzędzi do analizy sieci i rodzaju analizy danych (osobista/ anonimowa / pseudonimowa) – na punkcie VII.

1. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie nie zawierają żadnych programów i nie mogą umieszczać żadnego złośliwego kodu na Państwa komputerze. Kiedy użytkownik przegląda witrynę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym przeglądaniu witryny internetowej. W zależności od rodzaju pliku cookie i możliwości przypisania pliku cookie do adresu IP istnieje jednak zasadniczo możliwość nawiązania osobistego odniesienia do użytkownika. Nie dokonujemy takiego przypisania lub adres IP jest natychmiast anonimizowany w celu wykluczenia takiego przypisania (szczegóły patrz punkt VII). W przypadku plików cookies, które umożliwiają osobiste odniesienie, uzyskujemy poprzez tzw. banery cookie Państwa zgodę na takie użycie (patrz punkt VI).3).

Rozróżniamy (i) pliki cookie niezbędne ze względów technicznych, (ii) analityczne pliki cookie i (iii) pliki cookie firm trzecich:

(i) Plików cookie niezbędnych ze względów technicznych  używamy, aby nasza oferta w witrynie internetowej i/lub oferta online były bardziej przyjazne dla użytkownika. W plikach cookie niezbędnych ze względów technicznych zapisywane są na przykład poniższe dane i przesyłane do naszych systemów:

– Ustawienia języka

– Informacje o używanym urządzeniu końcowym/komputerze i jego ustawieniach

– Przedmioty w koszyku

– Dane logowania

(ii) Analitycznych plików cookie  (również tzw. sesyjnych plików cookie) używamy do analizy zachowań użytkowników podczas przeglądania naszych ofert w witrynie internetowej i/lub ofert online w celach reklamy, badania rynku lub dostosowania naszych ofert do danych potrzeb. Za pomocą analitycznych plików cookie gromadzone są następujące dane i przesyłane do naszych systemów:

– Wprowadzane słowa kluczowe do wyszukiwania

– Częstotliwość odsłon

– Korzystanie z funkcji witryny internetowej

Zebrane w ten sposób dane o użytkownikach są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. Nie ma już wtedy możliwości przypisania danych do użytkownika przeglądającego daną stronę internetową.

(iii) Pliki cookie firm trzecich to pliki cookie, które nie są przygotowane przez nasze serwery internetowe, ale przez firmy trzecie. Dotyczy to na przykład integracji przycisku „Lubię to”. Po jego kliknięciu Facebook przechowuje „własny” plik cookie w przeglądarce użytkownika. Nigdy nie możemy wyszukiwać i/lub analizować plików cookie firm trzecich.

Firmy trzecie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za używanie takich plików cookie; nie ma możliwości wpływania na używanie i przetwarzanie z naszej strony. Możecie Państwo zapobiec zapisaniu plików cookie firm trzecich, korzystając ze środków opisanych w punkcie VI.3 i punkcie VII.

 1. Cel i podstawa prawna

Celem stosowania plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektórych funkcji naszej strony internetowej nie możemy oferować bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po przejściu do innej strony. Plików cookie niezbędnych ze względów technicznych potrzebujemy do następujących operacji: – Przejęcie ustawień językowych – Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł – Ponowne przeglądanie stron internetowych – Sprawdzanie stanu ustawienia zgody na pliki cookie. Dane użytkownika zebrane przez pliki cookie niezbędne ze względów technicznych nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Podstawą prawną do korzystania z plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile istnieje możliwość nawiązania osobistego odniesienia do użytkownika i korzystanie jest konieczne w celu udostępniania naszych ofert w witrynie internetowej i/lub ofert online w rozumieniu wykonania umowy, poza tym art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ korzystanie służy również do ochrony uzasadnionych interesów w celu udostępniania ofert w witrynie internetowej i/lub ofert online

Analityczne pliki cookie  służą do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej treści. Analityczne pliki cookie informują nas, w jaki sposób używana jest strona internetowa, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę (patrz wyżej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu analitycznych plików cookie, o ile istnieje możliwość nawiązania osobistego odniesienia do użytkownika, jest w przypadku zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli analityczne pliki cookie są używane do tworzenia pseudonimizowanych analiz, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona uzasadnionych interesów) lub § 15 ust. 3 Ustawa o mediach elektronicznych (TMG).

 1. Usuwanie danych i czas przechowywania

Pliki cookie są przechowywane na odpowiednim urządzeniu końcowym użytkownika (urządzeniu inteligentnym/komputerze) i stamtąd przesyłane na naszą stronę internetową. Rozróżnia się tzw. stałe pliki cookie i sesyjne pliki cookie. Sesyjne pliki cookie są przechowywane na czas trwania sesji przeglądarki i są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie nie są usuwane po zamknięciu danej sesji przeglądarki, ale są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Kiedy użytkownicy przeglądają naszą stronę internetową, baner informacyjny informuje o używaniu plików cookie i kieruje do niniejszej polityki prywatności. Za pośrednictwem banera uzyskiwana jest także zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w związku z powyższym.

Jako użytkownik macie Państwo pełną kontrolę nad używaniem i zapisem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, możecie Państwo generalnie dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo usunąć już zapisane pliki cookie. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej istnieje możliwość, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć pod adresem http://www.meine-cookies.org/  lub youronlinechoices.com.

Możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się używaniu plików cookie do tworzenia pseudonimowych profili użytkowników (patrz powyżej w części dotyczącej analitycznych plików cookie) ze skutkiem na przyszłość; możecie Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu za pośrednictwem banera informacyjnego lub za pomocą wymienionych opcji ustawień w Państwa przeglądarce.

1. ANALIZA INTERNETOWA

W celu optymalizacji naszych stron internetowych i dostosowania ich do zmieniających się przyzwyczajeń i wymagań technicznych naszych użytkowników korzystamy z narzędzi do tzw. analizy internetowej. Mierzymy na przykład, jakie elementy odwiedzają użytkownicy, czy szukane przez nich informacje są łatwe do znalezienia itp. Informacje te stają się możliwe do zinterpretowania i nabierają znaczenia tylko wtedy, gdy bierze się pod uwagę większą grupę użytkowników. W tym celu zebrane dane są agregowane, tzn. łączone w większe jednostki.

W ten sposób możemy dostosować wygląd stron lub zoptymalizować treści, jeśli na przykład stwierdzimy, że istotna część z odwiedzających korzysta z nowych technologii lub że istniejące informacje są trudne lub praktycznie niemożliwe do znalezienia.

W odniesieniu do naszych ofert w witrynie internetowej i ofert online przeprowadzamy następujące analizy lub korzystamy z następujących narzędzi do analizy sieci:

 1. Analiza danych dziennika

Dane dziennika są wykorzystywane wyłącznie anonimowo do celów analitycznych, w szczególności nie ma miejsca żadne połączenie z danymi osobowymi użytkownika lub z danymi, które umożliwiają osobiste odniesienie do użytkownika, i/lub z adresem IP lub plikiem cookie. Taka analiza danych dziennika nie podlega zatem przepisom o ochronie danych RODO.

 1. Google Analytics i Google Tag Manager

Przy analizie korzystania ze strony internetowej korzystamy z usługi analizy sieci „Google Analytics” firmy Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez naszych klientów w sposób pseudonimowy i/lub anonimowy.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, Państwa adres IP zostanie przed przesłaniem skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących członkami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje wspomniane informacje do analizy korzystania ze stron internetowych na nasze zlecenie, do tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, ustawiając odpowiednio oprogramowanie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

aJeśli nie życzycie sobie Państwo analizy przez Google Analytics, macie Państwo następujące możliwości:

– Możecie Państwo zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Ustawiany jest plik cookie opt-out, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics podczas odwiedzania tej strony internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Uwaga: Jeśli usuniecie Państwo swoje pliki cookie, oznacza to, że plik cookie opt-out zostanie również usunięty i może zajść konieczność jego ponownej aktywacji przez Państwa.

– Możecie Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie Google Analytics i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Używamy Google Analytics do analizy danych z AdWords i pliku cookie DoubleClick do celów statystycznych. Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, można to dezaktywować za pomocą menedżera ustawień reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Ponadto używany jest Google Tag Manager: Google Tag Manager (menedżer tagów Google) to rozwiązanie, za pomocą którego marketerzy mogą zarządzać tagami stron internetowych przez interfejs. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną wolną od plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, odnosi się ona również dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą Google Tag Manager. (http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html).

 1. Śledzenie konwersji Google Adwords

Na naszych stronach internetowych korzystamy czasami z internetowego programu reklamowego „Google AdWords” i w ramach tego ze śledzenia konwersji (analiza odwiedzin). Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). W takim przypadku, po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, na Państwa komputerze zostaje umieszczony plik cookie do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie służą do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzacie Państwo określone strony w naszej witrynie internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że kliknęli Państwo reklamę i zostali przekierowani na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem witryn internetowych klientów AdWords.

Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji. Dowiadujemy się przy tej okazji o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których można osobiście zidentyfikować użytkowników. Możecie Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień technicznych w oprogramowaniu przeglądarki, patrz punkt VI powyżej.3.

Możecie Państwo również dezaktywować spersonalizowane reklamy w ustawieniach reklam w Google. Instrukcje w tym zakresie można znaleźć na stronie https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Możecie Państwo również dezaktywować używanie plików cookie przez dostawców zewnętrznych, odwiedzając stronę dezaktywacyjną Inicjatywy Dezaktywacji Sieci Reklamowej (Network Advertising Initiative) pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając podane tam szczegółowe informacje dotyczące rezygnacji. Więcej informacji oraz oświadczenie Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/policies/privacy/.

 1. AddThis

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek usługi AddThis, obsługiwanej przez AddThis, LLC, 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Wiedeń, VA 22182, USA („AddThis”). AddThis udostępnia narzędzia do tworzenia i projektowania witryn internetowych (www.addthis.com), które mają na celu ułatwienie odwiedzającym udostępnianie bieżącej strony innym użytkownikom Internetu za pośrednictwem poczty e-mail lub sieci społecznościowych. Te tzw. wtyczki można rozpoznać po przyciskach „Facebook”, „Twitter”, „Pinterset”, „E-mail” i „g+” zintegrowanych z częściami naszej strony internetowej.

AddThis zapewnia również narzędzia dla operatorów witryn, które pomagają analizować i ulepszać korzystanie z ich własnej witryny internetowej lub umożliwiają bezpośrednie zwracanie się do użytkowników. AddThis wykorzystuje również pliki cookie i sygnały nawigacyjne („web beacons”) (małe grafiki, które umożliwiają rejestrowanie plików dziennika i analizę plików dziennika). Jeśli korzystacie Państwo z wtyczki AddThis, Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami AddThis i ewentualnie z wybraną siecią społecznościową. Wygenerowane w ten sposób dane (takie jak czas użytkowania lub język przeglądarki) są przekazywane do AddThis i tam przetwarzane. Jeśli wysyłacie Państwo treści z naszej strony internetowej do sieci społecznościowych, może zostać utworzone połączenie między Państwa wizytą na stronie internetowej a Państwa profilem użytkownika w odpowiedniej sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych przez AddThis można znaleźć pod adresem http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Nie przetwarzamy tych danych ani nie przekazujemy ich stronom trzecim. Korzystając z wtyczki AddThis, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez AddThis. Możecie Państwo również w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych przez AddThis ze skutkiem na przyszłość, ustawiając tzw. plik cookie rezygnacji. Aby to zrobić, należy przejść na stronę http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

VII NEWSLETTER / REKLAMA / WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W naszych ofertach w witrynie internetowej i ofertach online oferujemy również możliwość zapisania się do naszego newslettera, w przypadku którego wykorzystywane są narzędzia reklamowe i wtyczki mediów społecznościowych. Szczegóły:

 1. Newsletter / kontakty reklamowe i marketingowe / ankiety wśród klientów

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach kontaktów reklamowych i/lub marketingowych, do przeprowadzania badań satysfakcji klientów i rejestracji do newslettera wyłącznie w przypadku, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę, lub w przypadku istnienia innej podstawy prawnej, która umożliwia kontakty reklamowe i/lub marketingowe nawet bez wyrażenia zgody.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z oferowanego przez nas naszego newslettera, potrzebujemy od Państwa aktualnego adresu e-mail. Aby sprawdzić, czy jesteście Państwo właścicielem podanego adresu e-mail lub czy jego właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera lub reklamy, po pierwszym etapie rejestracji wyślemy automatyczną wiadomość e-mail na podany adres e-mail (tzw. double opt-in). Po potwierdzeniu przez Państwa rejestracji do newslettera lub prośby o reklamę za pośrednictwem linku w e-mailu potwierdzającym dodamy podany adres e-mail do naszej listy mailingowej. Nie zbieramy żadnych innych danych poza adresem e-mail i danymi do potwierdzenia rejestracji. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania żądanego newslettera.

Podstawą prawną działań reklamowych i/lub marketingowych opartych na wyraźnej zgodzie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zapisu do newslettera – art. 6 ust. 1 lit b RODO; obowiązują odpowiednio oświadczenia o zgodzie zawarte w punkcie III.5 oraz o prawie do cofnięcia zgody zawarte w punkcie III.4. W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W przypadku działań reklamowych i/lub marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu reklamy bezpośredniej własnych podobnych towarów lub usług podstawą prawną może być także § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zakłada on, że (i) otrzymujemy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, (ii) nie sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu Państwa adresu e-mail do celów marketingu bezpośredniego oraz (iii) że wyraźnie zaznaczymy, zbierając adres e-mail i za każdym razem, gdy jest on używany, że mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Twojego adresu e-mail (prawo do sprzeciwu, patrz punkt X.6).

 1. Sieci społecznościowe / wtyczki mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych posiadamy zintegrowane przyciski („wtyczki”) różnych sieci społecznościowych, dzięki czemu na naszych stronach internetowych możecie Państwo również korzystać z interaktywnych opcji sieci społecznościowych, których Państwo używacie. Wtyczki te zapewniają różne funkcje, których przedmiot i zakres określają operatorzy sieci społecznościowych. Używamy metody 2 kliknięć, aby lepiej chronić Państwa dane osobowe. Naciśnięcie przycisku obok danej wtyczki powoduje aktywację wtyczki, co jest sygnalizowane zmianą koloru przycisku wtyczki z szarego na kolorowy. Następnie możecie Państwo użyć danej wtyczki, klikając przycisk wtyczki. Proszę pamiętać, że adres IP sesji Państwa przeglądarki może być powiązany z Państwa własnym profilem w danej sieci społecznościowej, jeśli w danym momencie są w niej Państwo zalogowani. Państwa wizyta na naszej stronie internetowej może zostać również powiązana z Państwa profilem w sieci społecznościowej, jeśli rozpozna ona Państwa za pomocą wcześniej ustawionego pliku cookie z sieci społecznościowej, który nadal znajduje się w Państwa komputerze.

Należy pamiętać, że nie jesteśmy dostawcą sieci społecznościowych i nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez danego dostawcę. Więcej informacji na temat zakresu danych można znaleźć pod poniższymi linkami lub adresami:

2.1. Facebook

Z naszymi stronami są częściowo zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Zestawienie wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Po aktywacji wtyczki nawiązuje ona bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę z Państwa adresem IP. Jeśli klikniecie Państwo przycisk „Lubię to” Facebooka, podczas gdy jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, możecie Państwo odnieść się do zawartości naszych stron na swoim profilu na Facebooku.

Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie znamy treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook i nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych przez Facebooka pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php.

2.2. Youtube

Na naszej stronie internetowej korzystamy czasami również z usług dostawcy YouTube, aby integrować wideo. Serwis YouTube jest obsługiwany przez YouTube LLC z siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Na niektórych stronach używamy również wtyczki YouTube. Jeśli odwiedzicie Państwo stronę z taką wtyczką, zostanie automatycznie nawiązane połączenie z serwerami YouTube i wyświetlona wtyczka. Na serwer YouTube przesyłana jest przy tym informacja, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeśli jesteście Państwo członkiem YouTube i w momencie odwiedzin naszej strony jesteście jednocześnie zalogowani na YouTube, YouTube może przypisać te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. po kliknięciu przycisku uruchomienia wideo, informacje te są również przypisywane do Państwa konta użytkownika. Mogą Państwo zapobiec takiemu przypisaniu, wylogowując się z konta użytkownika YouTube i innych kont użytkownika firm YouTube LLC i/lub Google Inc. przed rozpoczęciem korzystania z naszych stron. Alternatywnie mogą Państwo usunąć odpowiednie pliki cookie tych firm (patrz punkt VI.3). Więcej informacji na temat przetwarzania danych i informacji o ochronie danych przez YouTube (Google) można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

2.3. Instagram

W naszej witrynie internetowej mogą być stosowane także tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) z Instagrama. Są one obsługiwane przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Wtyczki są oznaczone logiem Instagrama, na przykład w postaci „aparatu Instagrama”. Zestawienie wtyczek Instagrama i ich wyglądu można znaleźć tutaj: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Kiedy odwiedzają Państwo stronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio z Instagrama do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Instagram otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu na Instagramie lub nie są Państwo aktualnie zalogowani na Instagramie. Te informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Instagrama w USA i tam zapisywane. Jeśli są Państwo zalogowani na Instagramie, Instagram może natychmiast przypisać Państwa wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta na Instagramie. Jeśli wchodzą Państwo w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Instagram”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio do serwera Instagrama i tam zapisywane. Informacje są również publikowane na Państwa koncie na Instagramie i tam pokazywane Państwa kontaktom. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Instagram, a także związane z tym prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych przez Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeśli nie chcą Państwo, aby Instagram przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny internetowej bezpośrednio do Państwa konta na Instagramie, należy wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej. Można również uniemożliwić ładowanie wtyczek Instagrama za pomocą dodatków do Państwa przeglądarki, np. przy użyciu narzędzia do blokowania skryptów „NoScript” (http://noscript.net/), patrz również punkt VI.3.

2.4. Google+

Wtyczki sieci społecznościowej „Google Plus” są częściowo zintegrowane z naszą witryną internetową. W takim przypadku mogą Państwo publikować informacje na całym świecie za pomocą przycisku Google +1. Za pośrednictwem przycisku Google +1 Państwo i inni użytkownicy otrzymacie spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informacje, że dali Państwo danej treści +1, jak i informacje o stronie, którą Państwo przeglądali po kliknięciu +1. Państwa +1 może być wyświetlane jako wskazówka wraz z Państwa nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania, lub w Państwa profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Państwa działaniach +1 w celu ulepszenia usług Google dla Państwa i innych osób. Aby móc korzystać z przycisku Google +1, potrzebujecie Państwo widocznego globalnie, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, której używali Państwo podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub posiadają inne informacje umożliwiające Państwa identyfikację.

Oprócz celów określonych powyżej podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Google dotyczącymi ochrony danych. Google może publikować podsumowane statystyki dotyczące działań +1 użytkowników lub przekazywać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

VIII. FORMULARZ KONTAKTOWY I KONTAKT E-MAILOWY

Jeśli na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy do kontaktu elektronicznego, za pośrednictwem maski wprowadzania są do nas przesyłane i zapisywane następujące dane:

 • firma
 • imię*
 • nazwisko*
 • czasy dostępności
 • numer telefonu
 • e-mail*
 • pole do wiadomości*
 • kod pocztowy*
 • kraj

*Informacje wymagane w celu nawiązania kontaktu oznaczone są gwiazdką jako pole obowiązkowe (również w masce wprowadzania).

W momencie wysłania wiadomości przetwarzane i zapisywane są również następujące dane:

– adres IP użytkownika

– data i godzina wysłania

Można się również z nami skontaktować, korzystając z adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej. W takim przypadku zostaną zapisane dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail. W żadnym wypadku dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będziemy musieli skorzystać z pomocy stron trzecich w celu przetworzenia zapytania.

 1. Cel i podstawa prawna

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia danego zapytania lub stosownego zapytania użytkownika. Pozostałe dane zebrane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

O ile przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji zamówienia klienta lub zapytania klienta, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, niezależnie od tego, czy kontakt nastąpił za pośrednictwem formularza kontaktowego, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, 6 ust. podstawą prawną przetwarzania jest art. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną gromadzenia dodatkowych danych podczas procesu wysyłania jest art. 6 ust. 1 f. RODO; uzasadniony interes polega tutaj na zapobieganiu nadużyciom i zapewnieniu bezpieczeństwa systemu (por. punkt IV.1).

 1. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane są zasadniczo usuwane, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego i tych, które zostały wysłane pocztą elektroniczną, ma to miejsce, gdy dana komunikacja z użytkownikiem została zakończona i/lub udzielono ostatecznej odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Komunikacja jest zakończona lub udzielono ostatecznej odpowiedzi, jeżeli z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Zamiast usunięcia następuje przechowywanie z blokadą, pod warunkiem że dalsze przechowywanie danych jest konieczne z powodówwymienionych w punkcie III. 6.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w każdej chwili przerwać komunikację z nami i/lub wycofać swoje zapytanie oraz sprzeciwić się odpowiedniemu wykorzystaniu swoich danych. W takim przypadku komunikacja nie może być kontynuowana. W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu zostaną usunięte, z zastrzeżeniem dalszego przechowywania danych z danych z powodów wymienionychw punkcie III. 8.

 1. DEFINICJE POJĘĆ

Obowiązują zwłaszcza definicje pojęć zawarte w art. 4 i art. 9 RODO. W ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych znaczenie mogą mieć zwłaszcza poniższe pojęcia zdefiniowane w art. 4 RODO:

 1. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. „Ograniczenie przetwarzania”

oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia lub zablokowania ich przyszłego przetwarzania;

 1. „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 2. „Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 3. „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 4. „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 5. „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 6. „Strona trzecia“ oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 7. „Zgoda“ osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO osobom, których dane dotyczą, przysługują w szczególności następujące prawa, przy czym mogą one podlegać ograniczeniom zgodnie z §§ 34, 35 BDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych):

 1. Prawo do informacji (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, czy nie. Jeżeli nasza firma przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o

– celach przetwarzania;

– przetwarzanych kategoriach danych osobowych (rodzaj danych);

– odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub mają zostać ujawnione; dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dane zostały lub mają zostać ujawnione odbiorcom w państwach trzecich poza zakresem obowiązywania RODO;

– planowanym okresie przechowywania, o ile to możliwe; jeżeli nie jest możliwe określenie okresu przechowywania, należy każdorazowo poinformować o kryteriach ustalania okresu przechowywania (np. ustawowe terminy przechowywania itp.);

– Państwa prawie do poprawiania i usuwania danych, które Państwa dotyczą, w tym prawie do ograniczenia przetwarzania i/lub prawie do sprzeciwu (patrz także kolejne punkty);

– prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

– pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa.

Przysługuje Państwu również prawo do informacji, czy Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanym decyzjom w rozumieniu art. 22 RODO, a jeżeli tak jest, na jakich kryteriach decyzyjnych opiera się taka automatyczna decyzja (logika) lub jakie skutki i konsekwencje może mieć dla Państwa zautomatyzowana decyzja.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego poza zakresem zastosowania RODO, mają Państwo prawo do informacji, czy, a jeśli tak, to na podstawie jakich gwarancji zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu art. 44-49 RODO u odbiorcy danych w państwie trzecim.

Maja Państwo prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Generalnie udostępniamy kopie danych w formie elektronicznej, chyba że określono inaczej. Pierwsza kopia jest bezpłatna, za każdą kolejną można pobrać odpowiednią opłatę. Udostępnienie ma miejsce z zastrzeżeniem praw i wolności innych osób, które mogą zostać naruszone wskutek przekazania kopii danych.

 1. Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Mają Państwo prawo żądać od nas poprawienia swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe, niedokładne i/lub niekompletne; prawo do sprostowania obejmuje prawo do uzupełnienia informacji poprzez dodatkowe oświadczenia lub informacje. Poprawienia i/lub uzupełnienia należy dokonać niezwłocznie – tj. bez zbędnej zwłoki.

 1. Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe, o ile

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i przetworzone;

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, a Państwo wycofali zgodę, chyba że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych;

– wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych powodów do dalszego przetwarzania;

– wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO;

– Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– chodzi o dane dziecka, które zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje, o ile

– prawo do wolności wypowiedzi i informacji jest sprzeczne z wnioskiem o usunięcie;

– przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne (i) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (np. ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania), (ii) w celu realizacji zadań i interesów publicznych wynikających z prawa unijnego i/lub prawa państw członkowskich (obejmuje to również interesy z zakresu zdrowia publicznego) lub (iii) do celów archiwizacji i/lub celów badawczych;

– dane osobowe są niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Usunięcie musi nastąpić natychmiast – tj. bez zbędnej zwłoki. Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe (np. w Internecie), musimy zapewnić, o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione, że osoby trzecie przetwarzające dane zostaną również poinformowane o żądaniu usunięcia, w tym o usunięciu linków, kopii i/lub replikacji.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

– Jeżeli zakwestionowaliście Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, możecie Państwo zażądać, aby Państwa dane na czas kontroli poprawności nie były wykorzystywane do innych celów i zostały w tym zakresie ograniczone.

– Według przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych możecie Państwo zamiast usunięcia danych zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. D RODO zażądać ograniczenia wykorzystania danych zgodnie z art. 18 RODO;

– Jeśli potrzebujecie Państwo swoich danych osobowych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, ale jeśli Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do innych celów, możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie do ww. działań prawnych;

– Jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze interesy w przetwarzaniu przeważają nad Państwa interesami, możecie Państwo zażądać, aby Państwa dane na czas kontroli nie były wykorzystywane do innych celów i aby były w tym zakresie ograniczone.

Dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone na Państwa żądanie, mogą – z zastrzeżeniem przechowywania – być przetwarzane wyłącznie (i) za Państwa zgodą, (ii) celem dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, (iii) w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub (iv) ze względu na ważny interes publiczny. Jeśli ograniczenie przetwarzania zostanie zniesione, zostaną Państwo o tym poinformowani z wyprzedzeniem.

 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Macie Państwo – z zastrzeżeniem poniższych przepisów – prawo żądania wydania dotyczących Państwa danych w powszechnym, elektronicznym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych obejmuje prawo do przekazania danych innemu administratorowi; dlatego na żądanie przekażemy dane – o ile będzie to technicznie możliwe – bezpośrednio do administratora wskazanego przez Państwa lub takiego, którego Państwo wskażą. Prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku danych, które Państwo udostępnili, i zakłada, że przetwarzanie następuje na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy i odbywało się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO nie narusza prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO. Przeniesienie danych następuje z zastrzeżeniem praw i wolności innych osób, których prawa mogą zostać naruszone w wyniku przeniesienia danych.

 1. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania zadań leżących w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) lub w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wniesienia sprzeciwu musimy zaniechać dalszego przetwarzania Państwa danych w wyżej wymienionych celach, chyba że

– istnieją dostateczne, zasługujące na ochronę powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub

– przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Możecie Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej ze skutkiem na przyszłość; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z reklamą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu musimy zaniechać dalszego przetwarzania Państwa danych w celu reklamy bezpośredniej.

 1. Zakaz podejmowania zautomatyzowanych decyzji/profilowania (art. 22 RODO)

Decyzje wywołujące skutki prawne dla Państwa lub znacząco Państwu szkodzące nie mogą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych – w tym profilowaniu. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja automatyczna

– jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy z Państwem,

– jest dozwolona na podstawie przepisów prawa Unii lub państw członkowskich, pod warunkiem że te przepisy prawne zawierają odpowiednie środki ochrony Państwa praw i wolności oraz uzasadnionych interesów Państwa osoby lub

– odbywa się za Państwa wyraźną zgodą. Decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych są zasadniczo niedozwolone, chyba że zastosowanie ma art. 22 ust. 4 w związku z art. 9 ust. 2 lit. a lub lit. g RODO i podjęto odpowiednie kroki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

O ile korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, jest to wyraźnie zaznaczone w naszych oświadczeniach o ochronie danych.

 1. Możliwości ochrony prawnej / prawo do zażalenia do organu nadzorczego

W przypadku zażaleń możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się z właściwym organem nadzorczym Unii lub państw członkowskich. Za naszą firmę odpowiada organ nadzorczy wymieniony w punkcie II.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji polityki prywatności w nieregularnych odstępach czasu i poinformujemy Państwa o wszelkich istotnych zmianach, które mają wpływ na wykorzystanie Państwa danych osobowych. Aktualną wersję można znaleźć na naszych stronach internetowych pod linkiem „Ochrona danych”.

XII. KONKURSY

 1. Informacje ogólne, organizator

Udział w konkursie wymaga zgody na poniższe warunki uczestnictwa. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa. Organizatorem konkursu jest firma SEVERIN Elektrogeräte GmbH (zwana dalej również „Organizatorem”).

 1. Warunki uczestnictwa

Uczestniczyć mogą wszystkie osoby fizyczne i zdolne do czynności prawnych, które ukończyły 18 lat. Z uczestnictwa wykluczeni są klienci biznesowi, którzy nie mogą uczestniczyć ze względu na zgodność z wymogami regulacyjnymi, jak również pracownicy firmy SEVERIN Elektrogeräte GmbH i ich krewni.

Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału osób według własnego uznania, jeśli zaistnieją uzasadnione powody, np.

 1. a) w przypadku manipulacji w związku z dostępem do konkursu lub z jego realizacją,
 2. b) w przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa,
 3. c) w przypadku nieuczciwego działania lub
 4. d) w przypadku podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w związku z udziałem w konkursie.
 5. Okres uczestnictwa, zakończenie

Rozpoczęcie i czas trwania konkursu (okres uczestnictwa) można znaleźć w informacjach dotyczących danego konkursu (np. na naszej stronie głównej i/lub w innych kanałach mediów społecznościowych). Użytkownicy mogą brać udział w konkursie przez określony czas.

Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn. Dotyczy to w szczególności każdej przyczyny, która mogłaby zakłócić lub uniemożliwić przebieg konkursu zgodnie z planem.

 1. Przebieg konkursu, wygrana

Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu uczestnictwa w ramach losowej loterii wśród wszystkich uczestników z wyłączeniem drogi prawnej. Jeśli konkurs jest powiązany z zadaniem, udział w loterii wezmą tylko ci uczestnicy, którzy wykonali zadanie poprawnie.

Zmiana ceny lub płatność gotówką są wykluczone. Zwycięzca/Zwycięzcy zostanie/zostaną przez nas powiadomiony/powiadomieni za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Jeśli zwycięzca/zwycięzcy nie odpowie/odpowiedzą na powiadomienie o wygranej w ciągu jednego (1) tygodnia, wygrana przepada bez wymiany.

Konkursy mogą być organizowane na różnych platformach lub kanałach mediów społecznościowych. Aby poznać więcej informacji i warunki przeprowadzenia konkursu, proszę się zapoznać z informacjami w odpowiednich kanałach (media społecznościowe, np. Facebook, Instagram).

 1. Odpowiedzialność

Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania organizatora, jego przedstawicieli prawnych, pracowników lub pomocników.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych („Zobowiązania kardynalne”) w wyniku prostego lub nieznacznego zaniedbania odpowiedzialność organizatora jest ograniczona do wysokości szkody przewidywalnej typowo w momencie zawarcia umowy. Istotne zobowiązanie umowne występuje w przypadku zobowiązań, których wypełnienie umożliwia dopiero prawidłowe wykonanie umowy lub na których przestrzeganiu partner umowy polegał lub mógł polegać. Odpowiedzialność za naruszenia pozostałych zobowiązań w wyniku prostego lub nieznacznego zaniedbania jest wykluczona.

Powyższe przepisy nie naruszają obligatoryjnych przepisów prawa, takich jak nieograniczona odpowiedzialność za szkody osobowe i odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z ograniczenia dostępności strony internetowej konkursu w przypadku usterek technicznych oraz zdarzeń siły wyższej, na które nie ma wpływu, a także ataków osób trzecich na stronę internetową konkursu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby zapewnić niezawodność i funkcjonalność strony internetowej konkursu.

Ponadto organizator nie gwarantuje, że strona internetowa konkursu będzie działała poprawnie na komputerze danego uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do dostosowania, zmiany lub przerwania konkursu w razie potrzeby.

 1. Ochrona danych

Warunkiem udziału w konkursie jest podanie danych osobowych. Dane, które są absolutnie niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, są oznaczone jako pola obowiązkowe. Uczestnictwo bez podania danych oznaczonych jako obowiązkowe nie jest możliwe.

Uczestnik zapewnia, że ​​podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko i adres (adres e-mail), a także informacje o wieku są zgodne z prawdą i poprawne.

Organizator zwraca uwagę, że wszelkie dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim bez odpowiedniej podstawy prawnej ani też nie będą udostępniane do użytku osobom trzecim (np. dane adresowe). Wyjątkiem jest przekazanie ich przedsiębiorstwom, którym zlecono przeprowadzenie konkursu, które muszą zbierać, zapisywać i wykorzystywać dane w celu przeprowadzenia konkursu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

Akceptując niniejsze warunki udziału, zwycięzca w przypadku wygranej wyraża zgodę na publikację swojego imienia i miejsca zamieszkania w mediach reklamowych używanych przez organizatora. Obejmuje to ogłoszenie zwycięzcy na stronie internetowej organizatora i jego platformach społecznościowych. Podobnie wszystkie przesłane wpisy i/lub treści mogą być przez nas wykorzystane, a zwłaszcza opublikowane do celów komercyjnych (np. ogłoszeń reklamowych). W tym zakresie uczestnicy udzielają organizatorowi prawa do wykorzystania wpisów i/lub treści w celach reklamowych bez ograniczeń czasowych i miejscowych i bez podawania autorów, tj. w szczególności do powielania, publikowania, redagowania itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane uczestników zostaną zasadniczo usunięte po zakończeniu konkursu w ciągu [3/6 miesięcy]; nie dotyczy to danych zwycięzców, które mogą być przetwarzane zgodnie z powyższymi wywodami, a także danych, które są wymagane przez organizatora w ramach odpowiedniego wykorzystania wpisów i/lub treści.

Ponadto obowiązują przepisy o ochronie danych firmy SEVERIN Elektrogeräte GmbH, które można wyświetlić na stronie internetowej pod linkiem „Ochrona danych”. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące prawa ochrony danych, możecie się Państwo również skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 8.

 1. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa są nieskuteczne lub istnieje luka w przepisach, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub brakujące postanowienia zostaną zastąpione postanowieniem najbliższym celowi umowy i przepisom prawnym.

 1.      Właściwość miejscowa sądu / prawo właściwe

W przypadku sporów obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. O ile jest to prawnie dopuszczalne, jako właściwość miejscową sądu ustala się siedzibę organizatora. O ile uczestnik nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech lub po wzięciu udziału przeniesie miejsce zamieszkania za granicę, jako właściwość miejscową sądu uzgadnia się również siedzibę organizatora.

 1. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących realizacji niniejszego konkursu i/lub przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych prosimy o kontakt z organizatorem. Opcje kontaktu można znaleźć pod linkiem „Stopka redakcyjna” na stronie internetowej firmy SEVERIN Elektrogeräte GmbH.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH życzy powodzenia i sukcesów.